รางวัลศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ปี 2021

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
Publish Year Honor Award 1
2021 inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 หรือ Q2 โดยผู้เสนอขอต้องเป็น corresponding author หรือ first author", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2021