รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"First record of Holocene marine microgastropods from Bangkok Clay of Samut Sakorn Province, Central Thailand", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม, , ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ, May 31 2021