รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152010 >>
Publish Year Output Award 1
2015 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์,"Process for Changing Pearl's Colour to Golden Colour, and Process for Imprinting a High-Definition Golden Pattern on Pearls by Synchrotron Technology", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจำปี 2559 , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Dec 17 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>