รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152010 >>
Publish Year Output Award 1
2010 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์,inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Bi2O3 content on optical and radiation shielding properties of (Na2O, K2O)-SiO2–CaO-Al2O3–B2O3 glass system", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>