รางวัลภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพฤกษศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก", , สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ, Feb 3 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, อาจารย์,inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์,inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์,"Fungal endophytes inhabiting in root of lady's slipper orchid in southern Thailand", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม, , ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ, May 31 2021