รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2022

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Study of environmental factors and organism in commercial ships’ ballast water", รางวัลดีเด่น, , สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย, Sep 7 2022