รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2023

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2023 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2564", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2023 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Drivers Enhancing Aquatic Resource Nourishment of Tropical Reservoir Ecosystems: A Case study of the Ubolratana Reservoir", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Oral Presentation, กลุ่มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยพะเยา, Apr 26 2023