รางวัลศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2017

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,"ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ", , สำนักงานข้าราชการพลเรือน กระทรวงศึกษาธิการ, Mar 31 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420132009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด