รางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>
Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์,inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์,inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Synthesis of Principal Thoughts and Practices for Debt Solutions of Thai Folk Wisdom’s Teachers in Central Region", เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลงานวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง" ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014, การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Aug 10 2014