รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2023

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>
Publish Year Output Award 1
2023 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์,inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Automatic Cricket Feeder", Gold Medal, , 16th International Invention and Innovation Show INTARG-2023, May 24 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด