Award

Article
โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ช่วยการเรียนรู้จดจำภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
Award
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี
Branch
-
Doner
2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014)
Class
ชาติ
Received
21 กุมภาพันธ์ 2014
Related Link
-