Award

Article
การจำแนกเชื้อไวรัส Wild Tomato Mosaic Virus ที่เข้าทำลายพริก
Award
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับที่ 3 สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยาในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11
Branch
สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา
Doner
สมาคมอารักขาพืชไทย
Class
ชาติ
Received
28 พฤศจิกายน 2013
Related Link
-