Award

Award
การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
Branch
คณิตศาสตร์
Doner
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
Class
การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
Obvious
มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวมกันแล้ว มีค่า Impact factor เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ
Received
31 สิงหาคม 2014
Related Link
-