Award

Article
Characterization of Purified Protease from Moderately and Extremely of Halophilic Bacteria Isolated from Fish Sauce.
Award
รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2556
Branch
อุตสาหกรรมเกษตร
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
5 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-