Award

Award
ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
Branch
-
Doner
บริษัทเซเรบอส (ปะเทศไทย) จำกัด
Class
ชาติ
Obvious
มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเซเรบอส อวอร์ด จำนวน 3 ราย โดยมี ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มก. เป็นผู้ได้รับรางวัล ดังกล่าวด้วย
Received
6 พฤศจิกายน 2013
Related Link
-