Award

Article
การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3
Award
การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ระดับดี
Branch
ด้านพืช
Doner
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Class
ชาติ
Received
2 สิงหาคม 2013
Related Link
-