Award

Article
แนวทางการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร
Award
รางวัลที่ 1
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
15 สิงหาคม 2013
Related Link
-

This award was given to:

Award From Research/Invention

ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร