Award

Award
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 โดยมีปริมาณผลงาน (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2554) 0 ค่า Pi รวม = 0.25
Received
3 ตุลาคม 2013
Related Link
-