Award

Award
รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ระดับชาติ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลดีเยี่ยม
Branch
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Doner
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Class
ชาติ
Obvious
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน Factors Effecting Job Satisfaction and Employee Engagement งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจภายใน จิตวิญญาณในการทำงาน และภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
Received
1 เมษายน 2013
Related Link
-