Award

Article
การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Award
รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ 6 ประเภทการบริการและอื่นๆ
Branch
-
Doner
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก
Received
23 พฤศจิกายน 2012
Related Link
-