Award

Article
ผลของระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette
Award
ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณระดับ ดี ในการนำเสนอผลงานวิจัย/ทางวิชาการ เรื่อง : อิทธิพลของการปลิดช่อผลและGA3 ที่มีต่อคุณภาพของผล องุ่นพันธุ์เพอร์เลท ซึ่งเป็นผลงานภาคบรรยาย สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2553.
Branch
สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น ภาคบรรยาย
Doner
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
14 พฤษภาคม 2010
Related Link
-