Award

Award
Young Scientist Award
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Obvious
การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2555ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และมีการมองรางวัล รางวัล Yong Scientist Award มอบให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังมีตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีคุณวุฒิ ป.เอก ไม่เกิน 5 ปี 2.ปีทีผ่านมามีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ?ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impactสูง ?มีสิทธิบัตร หรือนวัตกรรมที่มี impactสูง
Received
16 มีนาคม 2012
Related Link
-