Award

Article
การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ
Award
รางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
Branch
-
Doner
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
20 พฤษภาคม 2011
Related Link
-