Award

Article
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฝนคำศัพท์ Word Factory รุ่น 2.1
Award
รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Branch
ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
30 เมษายน 2008
Related Link
-