Award

Award
รางวัลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ปี 2553
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
มีผลงานวิขัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลปี 2553 จำนวน 3 เรื่อง ปี 2551 จำนวน 1 เรื่อง มีค่า P(i)=3.5
Received
20 กันยายน 2011
Related Link
-