Award

Article
ศักยภาพของฟองน้ำสังเคราะห์ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ
Award
รางวัลที่ 1 การเสนอผลงานโปสเตอร์ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 46
Branch
ประมง
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
4 กุมภาพันธ์ 2008
Related Link
-