Award

Article
Effect of Bi2O3 content on optical and radiation shielding properties of (Na2O, K2O)-SiO2–CaO-Al2O3–B2O3 glass system
Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1)
Branch
สาขาวิทยาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
21 กันยายน 2010
Related Link
-