Award

Award
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ได้ผลิตผลงานวิจัยทั้งด้านมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 10 ฉบับ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร 19 ฉบับ ได้รับการอ้างอิง 7 ฉบับและ 2 websitesต่างประเทศ และเป็นผู้นำริเริ่มสร้างสรรผลงานวิจัยสมุนไพรใช้ในทางสัตวแพทย์ ซึ่งได้ถ่ายทอดการผลิตสมุนไพรกำจัดเห็บโคให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง(2542) และวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง จนเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างชื่อเสียงและรายได้ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัลดี 1 รางวัลชมเชย 2
Received
30 มีนาคม 2007
Related Link
-