Award

Article
ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Award
รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Branch
ศึกษาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
3 กุมภาพันธ์ 2010
Related Link
-