Award

Article
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี
Award
ผลงานวิจัย ระดับชมเชย
Branch
สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา
Doner
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Received
24 พฤศจิกายน 2009
Related Link
-