Award

Article
ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม
Award
รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย)
Branch
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
10 ตุลาคม 2007
Related Link
-