Award

Article
การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้โพแทสเซียมไนเตรตบนอลูมินาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Award
รางวัลดี ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Branch
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
17 มีนาคม 2009
Related Link
-