Award

Article
การพัฒนายางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนพร้อมวัลคาไนซ์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา
Award
งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
Branch
อุตสาหกรรมเกษตร
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
22 กรกฎาคม 2009
Related Link
-