Award

Award
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์
Branch
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Doner
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Obvious
พินิจทฤษฎีการปกครองแบบผสมกับรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2475-2534
Received
2 กุมภาพันธ์ 2021
Related Link
-