Award

Award
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม
Received
26 สิงหาคม 2020
Related Link
-