Award

Article
การจำลองเชิงตัวเลขของการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้งด้วยการใช้คลื่นเหนือเสียง
Award
บทความ "ชมเชย"
Branch
-
Doner
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
Class
ชาติ
Received
5 กรกฎาคม 2019
Related Link
-