Award

Article
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเหนือเสียงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Award
รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
Branch
-
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Received
9 เมษายน 2019
Related Link
-