Award

Article
ถุงมือยางธรรมชาติป้องกันรังสีเอกซ์ที่ปราศจากสารตะกั่วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานด้านรังสี
Award
รางวัลเหรียญทอง
Branch
-
Doner
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Received
5 สิงหาคม 2020
Related Link
-