Award

Article
การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Award
รางวัลเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก รางวัลชมเชย
Branch
สาขาผัก
Doner
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Received
7 พฤศจิกายน 2019
Related Link
-