Award

Award
หน่วยงานต้นแบบในการปกป้องคุ้มครองสัตว์
Branch
-
Doner
สภานิติบัญญํติแห่งชาติ
Class
ชาติ
Obvious
หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มีภารกิจด้านการปกป้องคุ้มครองสัตว์ อย่างเด่นชัด ควรส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 2702 อาคารสุขประพฤติ
Received
2 พฤษภาคม 2019
Related Link
-