Award

Article
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการผสมอนุภาคในเครื่องผสมแบบใบกวนโดยใช้ DEM
Award
การนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดี
Branch
วิศวกรรมศาสตร์
Doner
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Class
ชาติ
Received
30 พฤษภาคม 2019
Related Link
-