Award

Award
บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561
Branch
บริการวิชาการ
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด “งานขอบคุณบุคลากร” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ซึ่ง ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข
Received
28 ธันวาคม 2018
Related Link
-