Award

Award
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น
Branch
ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอมได้ขอจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000548 วันที่ 31 มี.ค. 2560 ได้รับรางวัล 1. CoCo for Life?: ?ผงมะพร้าวน้ำ?หอม รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันตก) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 11 ต.ค. 2559 2. Co Co for Life: Aromatic Coconut Powder รางวัล “IP Fair Pitching 2017” Winner จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 5 พ.ค. 2560 “กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม” ผ่านกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็นซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่รักษาคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นได้เป็นอย่างดี
Received
10 พฤศจิกายน 2017
Related Link
-