Award

Award
KU Research Star (นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนและคุณภาพสูงสุด ปี 2558)
Branch
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จำนวน 3 ผลงาน มีImpact Factor รวม 16.221
Received
4 ตุลาคม 2017
Related Link
-