Award

Article
ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ
Award
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561
Branch
-
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
6 กุมภาพันธ์ 2018
Related Link
-