Award

Award
รางวัลโครงการวันนักวิจัยประจำปี 2560
Branch
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Obvious
เรื่องอาหารเสริมลูทีนสำหรับไก่ไข่
Received
15 สิงหาคม 2017
Related Link
-