Award

Award
บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประเภทกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี พ.ศ. 2558
Branch
-
Doner
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
มีผลงานวิจัยดีเด่นในระดับคณะวนศาสตร์ ประเภทอายุน้อยกว่า 40 ปี ในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาวิชาการ "แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน" ซึ่งมีทีมวิจัยแบบูรณาการจาก 6 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีทีมวิจัยกว่า 30 คน
Received
25 ธันวาคม 2015
Related Link
-