Award

Award
Best Paper Award in Local Wisdom/ Tourism Management
Branch
Local Wisdom/ Tourism Management
Doner
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Class
-
Obvious
เกี่ยวกับการปรับตัวของคนในชุมชนหลังวัดราชนัดดา ถนนราชดำเนิน ต่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Received
31 พฤษภาคม 2016
Related Link
-