Award

Award
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2559
Branch
เศรษฐศาสตร์
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Obvious
นโยบายทางการเกษตรที่ผิดพลาดในประเทศไทย
Received
2 กุมภาพันธ์ 2017
Related Link
-