Award

Award
รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง
Branch
-
Doner
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI มี Impact Factor 2.55
Received
15 สิงหาคม 2015
Related Link
-